ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด และบริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด
มีบริษัทร่วม 2 บริษัทคือ บริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด และบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด และมีกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ตามโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้