โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR ดังรายละเอียดต่อไปนี้