ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
CHO ( จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ )
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการ พาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถ บรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน : 688,072,313.00 บาท
(หกร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาท)
จำนวนทุนชำระแล้ว
(ณ ปัจจุบัน) :
437,051,502.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : หุ้นสามัญ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธ : ไม่ม
โทรศัพท์ : 043-043-880-90
โทรสาร : 043-043-899
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2973-4382-4 โทรสาร 0-2973-4385
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 2 (ชลบุรี) : เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-227-378 โทรสาร 038-227-378
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 3 (พระนครศรีอยุธยา) : เลขที่ 62 หมู่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-257-085 โทรสาร 035-257-086
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 4 (แหลมฉบัง ชลบุรี) : 37/30 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 033-005-131 โทรสาร 033-005-132
เว็บไซต์ (URL) : www.cho.co.th
บริษัทย่อย : 1. บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-043-877-78
โทรสาร : 043-043-879
บริษัทย่อย : 2.บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด (ARK)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105561186808
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง อัจฉริยะ (SMART BUS)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385
โทรศัพท : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385
บริษัทร่วม : 1. บริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด (KLRT)
เลขทะเบียนบริษัท : 0405560004886
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 555/56 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-8230318
บริษัทร่วม : 2. บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (ALLs)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105561200401
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนำเข้ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ มาประกอบเพื่อขายหรือให้เช่าซื้อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-068 8808
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ : 043-043-888 ต่อ 1120
โทรสาร : 043-043-899
อีเมล์ : ir@cho.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2-009-9999
โทรสาร : 0-2-009-9476
เว็บไซต์ (URL) : www.tsd.co.th
บริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2-677-2000
โทรสาร 0-2-677-2222
เว็บไซต์ (URL) : www.kpmg.com/th