คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน