ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)(แก้ไข)
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
แจ้งการลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ EON Reality Inc., และได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2565