ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งแผนดำเนินงาน CHO Tech Riders 2030 (Technology Riders)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 4/4
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 3/4
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 2/4
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 1/4
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2564
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
ชี้แจงความคืบหน้าการเกิดอุทกภัยในบริเวณโรงงานของบริษัท จังหวัดขอนแก่น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 12/2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 2/2
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 1/2