คณะกรรมการบริษัท

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์
ประธานกรรมการ
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ.ดร. อาษา ประทีปเสน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท /กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร