ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งวดงบการเงิน งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,251.79 3,138.32 3,221.70 3,280.73
หนี้สินรวม 2,293.61 2,201.04 2,340.60 2,176.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 958.18 937.28 881.10 1,104.36
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 327.22 330.48 448.88 549.11
รายได้รวม 1,609.21 647.96 440.67 214.10
กำไรสุทธิ 65.86 -238.74 -475.32 -157.35
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 -0.18 -0.33 -0.08
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 7.13 -25.19 -52.28 -57.96
ROA (%) 6.40 -2.96 -8.46 -9.32
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.09 -36.85 -107.86 -73.49

Source: www.set.or.th