คณะผู้บริหาร

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพานทอง โนวะ
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน
นายประสบสุข บุญขวัญ
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจในประเทศ
Mr. Sven Markus Gaber
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารด้านการตลาดต่างประเทศ
นายนพรัตน์ แสงสว่าง
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการผลิต
นายอภิชัย ชุมศรี
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง
นายนิรุติ สุมงคล
กรรมการบริหาร /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านออกแบบวิศวกรรม
นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการตลาดในประเทศ
นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านศักยภาพองค์กร
นายผาด พิมรินทร์
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ