ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม สถานที่ รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 Virtual Event

เวลา 16:15 - 17:00 น.

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
E-meeting

เวลา 14:00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2564
เวลา 14:15 - 15:00 น.