การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในรูปแบบ QR Code) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ที่เสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)รุ่นที่ 3 (“CHO-W3”) ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 และ หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด