การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในรูปแบบ QR Code) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ที่เสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด