รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 22/04/2564

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ ของหุ้นชำระแล้ว
1. นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 474,730,132 35.91
2. นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม 97,903,244 7.41
3. นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย 68,640,000 5.19
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,023,824 3.10
5. น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย 39,505,460 2.99
6. นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 27,990,975 2.12
7. นาย สุรพล ทวีแสงสกุลไทย 22,336,000 1.69
8. นาย กิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์ 13,541,100 1.02
9. นาง สิรินทร์ อธินันทนากร 7,600,000 0.57
10. นาย สุไชย อัศวปัญญากุล 5,664,000 0.43