รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14/03/2565

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ ของหุ้นชำระแล้ว
1. นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 474,730,132 22.35
2. นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม 92,771,374 4.37
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 87,808,534 4.13
4. นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย 68,640,000 3.23
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,817,804 2.35
6. นาย ชุติไชย นภาศัพท์ 40,242,600 1.89
7. น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย 39,505,460 1.86
8. นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 37,485,275 1.76
9. นาย กิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์ 26,191,400 1.23
10. นาย สุรพล ทวีแสงสกุลไทย 22,336,000 1.05