วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

CHO จะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมือ อาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณื เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วย จิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำสินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็น ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย

CHO 2023

แกร่ง กล้า ต่าง

โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand

CHO

สู่ระดับสากล

พันธกิจ

การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ CHO และพัฒนาบุคลากร

ขยายการรับรู้ และความตระหนักใน Brand พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ Brand CHO

ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน ความปลอดภัย

สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง

มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด

มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA และด้านนวัตกรรม

สร้างอัตลักษณ์คนพันธุ์ CHO

เอกลักษณ์

C

ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

H

องค์กรสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

O

มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพันธุ์ CHO

อัตลักษณ์

"แกร่ง กล้า ต่าง"