การแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-043880-90 ต่อ 1235
โทรสาร : 043-043899
อีเมล์: auditcom@cho.co.th

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน