นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลัง จากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้ ง นี้ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ดั ง ก ล่ า ว อ า จ มี การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะ กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติงดจ่าย เงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบ เฉพาะกิจการปี 2559 ขาดทุนสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงดจ่าย เงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบ เฉพาะกิจการปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิและยังมีผลขาดทุน สะสม

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติงดจ่าย เงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในงบเฉพาะ กิจการปี 2561

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 อนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษากระแส เงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจากสถานการณ์ทาง ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท พบว่ากำลังซื้อของลูกค้าลดลง มีการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสินค้า และบริการของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงจำเป็นจะต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้งดการจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานจากผลการดำเนิน งานปี 2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และบริษัทมี ผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่ สามารถจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้จะมีผลเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2560-2563
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) (69.99) (27.67) 41.70 72.30 (207.80)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 0 0 01 02 0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0 0 0 0 0
หมายเหตุ
1 บริษัทฯไม่สามารถจ่ายปันผลได้เนื่องจากงบเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 15.72 ล้านบาท
2 งดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19