สารจากประธาน

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น CHO มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวอย่างไร

คำถามนี้คงมีอยู่ในทุกๆท่าน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ CHO รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราปฎิเสธไม่ได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ด้วยเศรษฐกิจโลกได้ผลกระทบ จากสงครามการค้า และต่อเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน สร้างแรงกดดันต่อการดำเนินงานของ บริษัท ช ทวี จำกัด มหาชน หรือ “CHO” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก และร่วมกันวางแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าวอย่างทันท่วงที ด้วยการวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ เกิดความสอดคล้องระหว่างรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสม การบริหารต้นทุนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และต่อเนื่องในแผนที่ได้วางไว้ ในเพื่อลดการพึ่งพารายได้ทางเดียวด้วยการสร้างความหลากหลาย ทางธุรกิจ ให้มีการสร้างรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่อง (Recurring income) เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้รองรับการดำเนินงานของ CHO ในระยะยาว กล่าวได้ว่าปี 2563 นี้ นับเป็นปีที่ CHO ได้ถูก ทดสอบจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อทดสอบความ “แกร่ง กล้า ต่าง” ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตและก้าวไปข้าง หน้าอย่างแข็งแกร่ง

CHO มีเจตนาอันมุ่งมั่นและให้ความสำคัญใน การบริหารจัดการองค์กรด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทได้รับผล การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2563 ในระดับดีเลิศ (Excellent) และต่อเนื่องเป็นปี ที่ 4 ถือเป็นความภูมิใจของ CHO

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คณะ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ของบริษัทเสมอมา เพื่อเป้าหมายในการเติบโตไปด้วยกันอย่าง มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป