สารจากประธาน

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น CHO มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวอย่างไร

คำถามนี้คงมีอยู่ในทุกๆท่าน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ CHO รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราปฎิเสธไม่ได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 CHO ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเราอีกครั้ง ว่าสามารถฝ่าฟันปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศและคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย CHO 2023 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัทผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนงานขายเพื่อขยายช่องทางในการขยายผลิตภัณฑ์ของเราให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าดียิ่งขึ้น อีกทั้งการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการต้นทุน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ CHO ในปี 2565 น

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเสมอมา เพื่อเป้าหมายในการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป