จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นมืออาชีพ
  • เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
  • เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  • รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  • หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 10 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศผลประกอบการ
  • ไม่ให้พนักงานในฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ซื้อ/ขายหุ้นของบริษัท 10 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ จนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ